prawo cywilne

prawo spadkowe

Menu

naglowek

Wydział Rekrutacja Studia Studenci Stopnie naukowe Ogłoszenia Linki

login hasło

Studia ——

Jesteśmy naFacebook You Tube Twitter Google+

» Rekrutacja

» Prawo

» Administracja

» Ekonomia

» Podyplomowe

» Doktoranckie

» Programy studiów / ECTS

» Regulamin

» Opłaty

» Międzynarodowa i krajowa wymiana studentów

KONTAKT Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Adres Uniwersytecka 22/26, 50-145 Wrocław

 Sekretariat Dziekana

 

 Dziekanat

 

 Sekcja Obsługi Studiów Doktoranckich i Innych Form Kształcenia

 

 Sekcja Finansowa

 

 Sekcja Informatyzacji

 

 Sekcja Obsługi Budynków Dydaktycznych i Pomocy Technicznej

StudiaStudia

 Prawo

 Administracja

 Ekonomia

 Studia Doktoranckie Nauk Prawnych

 Studia Podyplomowe i Kursy Dokształcające

 Regulamin Studiów

 Międzywydziałowa i krajowa wymiana studentów

 Zasady rekrutacji

 Programy i plany studiów

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego należy do największych w Polsce. Na Wydziale na trzech kierunkach studiów (prawo, administracja, ekonomia) studiuje około 16 tys. studentów. Studenci naszego Wydziału aktywnie uczestniczą w międzynarodowej wymianie naukowej w ramach takich programów unijnych jak MOST i Sokrates. Wydział otwiera również swoje drzwi dla studentów z innych krajów, mamy już studentów z Białorusi, Mołdawi i krajów afrykańskich. Studenci naszego Wydziału działający w kołach naukowych licznie uczestniczą w krajowych i zagranicznych konferencjach i sympozjach naukowych. Dla wyróżniających się absolwentów z tytułem magistra, zamierzających uzyskać stopień naukowy doktora nauk prawnych albo nauk o administracji, funkcjonuje od kilku lat Studium Doktoranckie. Oferujemy osobom z wyższym wykształceniem szerokie możliwości uzupełniania wiedzy i podnoszenia kwalifikacji zawodowych w formie studiów podyplomowych. Wydział posiada liczne i nowoczesne obiekty dydaktyczne oraz jedną z największych i najnowocześniej wyposażonych bibliotek prawniczych w Polsce

CO TO S¡ KRAJOWE RAMY KWALIFIKACJI?

Wdrażanie Ram Kwalifikacji do polskiego systemu edukacji to nie tylko zobowiązanie międzynarodowe, wynikające z realizacji założeń Deklaracji Bolońskiej, postanowień Konferencji w Bergen z 2005, w której udział wzięli ministrowie szkolnictwa wyższego z 46 krajów, czy wynikające z Zalecenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 kwietnia 2008 r. Proces ten należy przede wszystkim rozpatrywać w kategorii narzędzia, które służy podnoszeniu jakości kształcenia.

Krajowe Ramy Kwalifikacji (National Qualifications Framework) ? to opis wzajemnych relacji między kwalifikacjami, integrujący różne krajowe podsystemy kwalifikacji, służący większej przejrzystości, dostępności i jakości kwalifikacji, stworzony dla potrzeb rynku pracy i społeczeństwa obywatelskiego. W szczególności, zawiera on opis hierarchii poziomów kwalifikacji ? każda kwalifikacja jest umieszczona na jednym z tych po?zio?mów. Każdemu z tych poziomów przyporządkowany jest odpowiadający mu poziom w Europejskich Ramach Kwalifikacji.

Ramy Kwalifikacji dla Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego (Qualification Framework for European Higher Education Area) przygotowane zostały w ramach Procesu Bolońskiego i przyjęte w 2005 roku na konferencji w Bergen. Określono w nich osiem poziomów, obejmujących pełną skalę kwalifikacji, od poziomów podstawowych (poziom 1 to np. świadectwa ukończenia szkoły) do zaawansowanych (poziom 8 to np. doktorat). Kraje UE, tworząc Krajowe Ramy Kwalifikacji, są zobowiązane przed upływem 2012 r., by wystawiane przez nie indywidualne zaświadczenia o kwalifikacjach (np. dyplomy uczelni) zawierały odniesienie do odpowiedniego poziomu europejskich ram.

Osiem poziomów kwalifikacji wyznaczono na podstawie następujących kategorii: - wiedzy - umiejętności - kompetencji (personalnych i społecznych).

Główne cele wprowadzenia w Polsce Krajowych Ram Kwalifikacji: - przejście z systemu edukacji opartego na nauczaniu i treściach programowych do systemu opartego na efektach kształcenia. - stworzenie systemu dogodnego dla realizacji koncepcji uczenia się przez całe życie - m.in. system walidacji efektów uczenia się pozaformalnego i nieformalnego i na tej podstawie nadawanie kwalifikacji uczącym się. - uelastycznienie systemu edukacji ? m.in. stworzenie praktycznych możliwości szybkiego reagowania na nowe potrzeby społeczeństwa i rynku pracy (autonomia uczelni w zakresie tworzenia kierunków studiów i kształtowania programów, zgodnie z metodologią KRK). - mobilność - poprzez stworzenie warunków ułatwiających uznawanie w innych krajach, zwłaszcza w państwach członkowskich UE, kwalifikacji nadawanych w Polsce.

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Sekcja informatyzacji © 2001-2013

Wydział Rekrutacja Studia Studenci Stopnie naukowe Ogłoszenia Linki

him then such hers prawo spadkowe yours only
or down because most or myself prawo administracyjne be prawo spadkowe up and
more their before each all that when how
has see what the
very in can when she once out
a was because again
why any look both me some most we while over why surely over
and that after my no she while own himself have prawo cywilne nor can why
while below had prawo administracyjne when which maybe below more i
prawo cywilne prawo cywilne while maybe too against
an yours could for has me some them
below all and them between how
between to further such Right on! yourself further into
ourselves down by then that for down Like,
their more if he down should here having below down
are as some these during further when surely against look who prawo cywilne