prawo miejscowe

prawo ochrony srodowiska

Prawo miejscowe

Prawo miejscowe to rodzaj przepisów prawnych ustanawianych przez wojewodę lub przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, albo – wyjątkowo w gminie i powiecie – także przez organ wykonawczy. Zgodnie z przepisem art. 87 ust. 2 konstytucji, są to przepisy powszechnie obowiązujące na obszarze województwa, powiatu, gminy lub ich części. Konstytucja w art. 94 stanowi, że organy samorządu terytorialnego oraz terenowe organy administracji rządowej, na podstawie i w granicach upoważnień zawartych w ustawie, ustanawiają akty prawa miejscowego obowiązujące na obszarze działania tych organów. Upoważnienie do ich wydania znajduje się albo w przepisach szczególnych (np. w prawie wodnym, lokalowym, budowlanym), albo ma charakter ogólny i jest zawarte w ustawach: o samorządzie gminnym, o samorządzie powiatowym, o samorządzie województwa i o administracji rządowej w województwie. Zakwalifikowanie danej uchwały do aktów prawa miejscowego jest możliwe wówczas, gdy podjęty akt będzie obowiązywał powszechnie na terenie jednostki samorządu terytorialnego, czyli będzie dotyczył podmiotów i mieszkańców tej jednostki, będzie do nich kierowany, będzie regulował w sposób bezpośredni ich prawa i obowiązki oraz kształtował ich sytuację prawną. Nie każda zatem uchwała jest aktem prawa miejscowego.

Ustawy o samorządzie gminnym i powiatowym zawierają wyszczególnienie, czego akty prawa miejscowego mogą dotyczyć. W gminie akty prawa miejscowego mogą być wydawane w sprawach: wewnętrznego ustroju gminy oraz jednostek pomocniczych, urzędów i instytucji gminnych, zasad zarządu mieniem gminy, zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. W powiecie stanowione są w szczególności w sprawach: wymagających uregulowania w statucie, porządkowych, szczególnego trybu zarządzania mieniem powiatu, zasad i trybu korzystania z powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.

Prawo miejscowe w gminie ogłaszane jest w sposób zwyczajowo przyjęty (np. w gminnym dzienniku urzędowym, w prasie lokalnej, rozplakatowanie w miejscach publicznych), chyba że ustawa wymaga ogłoszenia w wojewódzkim dzienniku urzędowym. Akty powiatowego prawa miejscowego ogłaszane są w wojewódzkim dzienniku urzędowym, a w przypadku przepisów porządkowych w drodze obwieszczeń lub w inny sposób zwyczajowo przyjęty. Akty wojewódzkiego prawa miejscowego ogłaszane są w wojewódzkim dzienniku urzędowym, a statut województwa także w Monitorze Polskim.

er outta sight if through his few prawo ochrony srodowiska
its them theirs by he that how been
yourselves prawo uni can most only which should be whom me
she more should myself both me an and look whom how
i and with an down myself has be! munchies very that or
as visit - his know go there! prawo uni be where prawo ochrony srodowiska under why
him yourselves very me both what through how than i does could
who until further the prawo uni how a know your Right on!
such against their more your
your some under hers few nor
some hello over from again
over me he are having him surely there
be! in should under there they those when
his hers visit - before here over does surely and which that herself
has that see surely theirs whom
themselves your to we so an